Fryslân DOK: Baas op eigen hiem

Bartele Holtrop en syn frou Rianne sjogge noch wol kâns yn Fryslân, mar dan moat it roer folslein om. Bartele stapt út de maatskip mei syn heit en begjint in pear kilometer fierderop in eigen pleats mei in eigen filosofy. Hy hat no wer it gefoel, ‘baas op eigen hiem’ te wêzen.